Gebruiksvoorwaarden voor video-/filmmateriaal

Stand 11/2012

Hansgrohe SE (hierna ‘Licentiegever’) is houder van de auteursrechten resp. houder van een exclusieve licentie op de auteursrechten op het video-/filmmateriaal (hierna ‘Rechten’).

De Licentiegever is ook houder van de merkrechten op de producten van de Licentiegever; toch heeft deze overeenkomst geen merklicentie als onderwerp en kan niets in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt om een merklicentie-overeenkomst tot stand te brengen.

Het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden kan evenmin worden gebruikt om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen.

Het op deze website ter beschikking gestelde video-/filmmateriaal wordt uitsluitend volgens de hier beschreven gebruiksvoorwaarden aangeboden. Met het gebruiken of downloaden van het video-/filmmateriaal (hierna ‘Materiaal’) aanvaardt de ontvanger (hierna ‘Licentienemer’) deze gebruiksvoorwaarden.

 1. De Licentiegever geeft de Licentienemer hierbij een te allen tijde herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Rechten met als enige doel het aanbieden en verkopen van de producten van de Licentiegever.
 2. De Licentienemer heeft het recht het Materiaal dat onder de Rechten valt en dat hij in het normale handelsverkeer ontvangen heeft, te gebruiken. De Licentienemer heeft echter geen recht op de ontvangst of levering van dergelijk Materiaal door de Licentiegever.
 3. De Licentienemer mag deze licentie of het Materiaal dat onder de Rechten valt, niet oneigenlijk gebruiken.
 4. De Licentienemer heeft niet het recht onderlicenties te verlenen.
 5. De Licentienemer mag de Rechten nooit buiten het beschreven gebruiksdoel gebruiken en zal geen stappen ondernemen die in strijd kunnen zijn met de inhoud of het doel van deze gebruiksvoorwaarden. De Licentienemer laat verder elke handeling achterwege die rationeel beschouwd naar alle waarschijnlijkheid een nadelige invloed zou kunnen hebben op de waarde, geldigheid of uitvoerbaarheid van een gelicentieerd Recht of op de eigendom van de Licentiegever over een dergelijk Recht.
 6. De Licentienemer zal met name de voor het betreffende Materiaal toegestane gebruikswijze en -duur in acht nemen.
 7. Er worden geen licentiekosten in rekening gebracht.
 8. De Licentienemer erkent hierbij dat in de verhouding tussen Licentienemer en Licentiegever de Licentiegever de enige houder van de Rechten is, dat deze Rechten altijd volledig en uitsluitend eigendom van de Licentiegever zijn en blijven en dat de Licentienemer met uitzondering van de hier verleende licentie geen andere rechten of aanspraken op de Rechten verworven heeft. De Licentienemer zal de eigendom van de Licentiegever over de Rechten niet aanvechten.
 9. Met de beëindiging van de Licentie door opzegging of afloop vervallen automatisch alle aan de Licentienemer verleende Rechten op het Materiaal. Hetzelfde geldt na afloop van de voor het betreffende Materiaal toegestane gebruiksduur. De Licentienemer moet het gebruik van de Rechten en van het Materiaal dat onder de Rechten valt, onmiddellijk staken.
 10. De Licentiegever garandeert niet de juridische bestendigheid van de Rechten en stelt zich er niet voor aansprakelijk dat de Rechten kunnen worden gebruikt zonder de rechten van derden te schenden.
 11. De Licentienemer verplicht zich ertoe de Licentiegever te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle eisen, klachten, verliezen, schade en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot gerechts- en advocaatkosten) die berusten op handelingen van de Licentienemer in verband met of op basis van het gebruik van het Materiaal.
 12. De Licentienemer dient de Licentiegever onmiddellijk schriftelijk te informeren over elke schending of aanvechting van de Rechten van de Licentiegever op het Materiaal, zodra hij hiervan weet krijgt. De Licentiegever heeft het uitsluitende recht, maar niet de plicht om tegen schenders handelingen ter verdediging te ondernemen of een procedure in te leiden.
 13. De Rechten op het desbetreffende Materiaal worden de Licentienemer voor bepaalde duur verleend, met name tot afloop van de opgegeven datum. Met het verstrijken van deze datum vervallen alle rechten op het betreffende Materiaal, zonder de vereiste van een afzonderlijke opzegging.
 14. Het gebruik van de Rechten kan niet worden aangewend om tussen de Licentiegever en de Licentienemer een handelsvertegenwoordigingsovereenkomst tot stand te brengen.
 15. Zonder schriftelijke toestemming van de Licentiegever mogen geen rechten of plichten uit de licentie worden afgestaan of overgedragen. Elke poging van de Licentienemer tot afstand of overdracht geeft de Licentiegever het recht de licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 16. Alle Rechten vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De Licentienemer onderwerpt zich hierbij – voor zover toegestaan – onherroepelijk aan de niet-uitsluitend bevoegde rechter van de rechtbanken van Offenburg. De Licentiegever heeft het recht ook bij een andere voor de Licentienemer bevoegde rechter een eis tegen de Licentienemer in te stellen.
 17. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eventuele oudere afspraken tussen de partijen met betrekking tot het Materiaal.
 18. De Licentiegever heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te veranderen met werking voor de toekomst. Wijzigingen van reeds bestaande Rechten moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 19. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, komen de partijen overeen deze bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die de beoogde economische regeling het beste benadert.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te optimaliseren. Belangrijk: Wij verwerken de gegevens alleen, indien u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter. Cookies geven bijv. toegang tot de websitenavigatie of tot de beveiligde delen van onze website.
Met behulp van cookies wordt onze website statistisch geanalyseerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed bij ons voelt. De gegevens zijn uiteraard anoniem.
Wij maken gebruik van cookies om u individuele inhoud en gepersonaliseerde reclame te tonen.