Algemene Voorwaarden Hansgrohe NV

1. Toepassingsgebied

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen Hansgrohe en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Hansgrohe werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van Hansgrohe worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

2. Voorstellen, aanbiedingen en dergelijke

Alle voorstellen, aanbiedingen, brochures, catalogen en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege Hansgrohe.

3. Bestellingen

Elke bestelling van de klant verbindt onherroepelijk de klant die zich tegelijkertijd verbindt tot afname van de goederen en betaling van de koopprijs. Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn niet meer mogelijk, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Hansgrohe.

4. Documenten

Documenten die door Hansgrohe werden verstrekt naar aanleiding van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals afbeeldingen en tekeningen, en technische gegevens binden de klant. Het is Hansgrohe evenwel toegelaten technische wijzigingen of constructiewijzigingen aan te brengen, indien deze geen nadeel toebrengen aan de koper.

5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen van Hansgrohe zijn benaderend en informatief. Ze worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. De leveringstermijnen zijn onder meer afhankelijk van de tijdige aanlevering van gegevens en informatie waarover Hansgrohe conform de met de klant afgesloten overeenkomst dient te beschikken. Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de bedrijfszetel van Hansgrohe verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben. Vertragingen in de leveringen van de goederen geven geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en door Hansgrohe aanvaard en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. Toeval en overmacht geven Hansgrohe het recht om zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij de leveranciers of de onderaannemers van Hansgrohe zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk zou maken, wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd. Ook stakingen en sociale onrust worden conventioneel als een geval van overmacht beschouwd.

6. Leveringsplaats en -voorwaarden

Goederen worden, behoudens andersluidende overeenkomst, geleverd en aanvaard in de bedrijfszetel van Hansgrohe, Riverside Business Park, Internationalelaan 55K, 1070 Brussel. De transport- en leveringskosten voor leveringen buiten de bedrijfzetel van Hansgrohe worden aangerekend aan de klant. De goederen worden altijd vervoerd onder verantwoordelijkheid en op risico van de klant. Indien de klant niet tijdig verzendingsinstructies verstrekt, behoudt Hansgrohe zich het recht voor de goederen te factureren van zodra deze klaar liggen in de bedrijfszetel van Hansgrohe. Bovendien heeft Hansgrohe het recht om in voorkomend geval de factuur te verhogen met een opslagrecht van 1% per maand, te vermeerderen met de BTW, vanaf het opslaan van de goederen. Elke begonnen maand is in haar totaliteit verschuldigd. Ook behoudt Hansgrohe zich het recht voor om deze goederen op kosten en risico van de klant onder te brengen in een opslagplaats en dit na eenvoudige ingebrekestelling.

7. Prijzen

De prijzen die Hansgrohe vermeldt zijn in euro. De door Hansgrohe vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele bijdragen, belastingen, toeslagen en kosten, waaronder kosten van vervoer, plaatsingskosten… Deze worden apart aangerekend. Hansgrohe behoudt zich het recht voor om haar prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen, indien de kosten tussen de contractssluiting en de levering zijn toegenomen door omstandigheden buiten de wil van Hansgrohe, zoals een stijging van de invoer- of uitvoerrechten, stijgingen van de marktprijzen of stijgingen van de grondstoffenprijzen. Bewijzen hiervan worden op verzoek van de koper voorgelegd. Voor bestellingen voor bedragen lager dan 50,00 euro brengt Hansgrohe een toeslag van 10,00 euro in rekening, te vermeerderen met de BTW.

8. Voorschot, betalingswaarborgen

Hansgrohe behoudt zich tevens steeds het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen van goederen waarborgen van betaling en/of voorschotten te eisen indien de kredietwaardigheid van de klant wankel blijkt volgens gegevens aan Hansgrohe bekend. De verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgesteld zolang deze niet gegeven zijn. Bovendien heeft Hansgrohe het recht om, zo deze waarborgen en/of voorschotten niet binnen een redelijke termijn, welke 30 dagen niet mag overschrijden, kunnen worden gegeven, zonder voorafgaande verwittiging de overeenkomst te aanzien als eenzijdig verbroken lastens de klant en een schadevergoeding aan te rekenen waarvan sprake is in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, zijnde een forfaitaire vergoeding van 50% van de aankoopprijs van de bestelling.

9. Betalingsvoorwaarden

De facturen van Hansgrohe zijn contant betaalbaar op de bedrijfszetel van Hansgrohe, Riverside Business Park, Internationalelaan 55K, 1070 Brussel, tenzij anders is overeengekomen. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, zijnde de intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is. Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00 eur, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In het geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, verzoek tot uitstel van betaling –ongeacht of dit verzoek gerechtelijk wordt geformuleerd, dan wel op officieuze wijze– kan Hansgrohe een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en wel tot volledige betaling ervan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor opeenvolgende uitvoeringen van de verschillende koopovereenkomsten, het geheel van de leveringen een globaal pand zal vormen waarop de verkoper een retentierecht mag uitoefenen tot volledige betaling van de facturen. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur veroorzaakt de opeisbaarheid van rechtswege van alle andere facturen, zelfs indien zij nog niet vervallen zijn. Tevens behoudt Hansgrohe zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en schadevergoeding.

10. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven tot de volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, de eigendom van Hansgrohe, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan of vermengd zijn met een ander goed. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van de goederen op de klant overgedragen, zulks van zodra de goederen de bedrijfszetel van Hansgrohe verlaten hebben. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als de eigendom van Hansgrohe. De betalingen worden eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot gebruikte of verder verkochte goederen.

11. Klachten

De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen. Klachten betreffende geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet per aangetekend schrijven in het Nederlands of het Frans toekomen op de bedrijfszetel van Hansgrohe, Riverside Business Park, Internationalelaan 55K, 1070 Brussel, binnen de 48 uur na de levering. Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en zonder beschadigingen. Het gebruik van de goederen, zelfs van een gedeelte van de geleverde goederen, veronderstelt de aanvaarding ervan. Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de vijf dagen na de ontdekking van deze gebreken aangetekend te worden gemeld aan Hansgrohe. In elk geval is iedere terugzending van goederen steeds aan de voorafgaande goedkeuring van Hansgrohe onderworpen. De goederen zullen op risico en kosten van de klant binnen de vijf dagen worden teruggezonden na de goedkeuring van Hansgrohe.

12. Waarborg

Hansgrohe verleent slechts waarborg voor de geleverde goederen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met de klant is overeengekomen. In voorkomend geval verbindt Hansgrohe er zich toe om het gebrekkige goed te herstellen, dan wel –wanneer Hansgrohe herstel niet mogelijk acht– een nieuw goed te leveren. De klant heeft geen recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook, voor de periode waarin hij niet beschikt over het goed om reden van herstelling of vervanging. Elke vordering tegen Hansgrohe wegens een gebrek in een geleverd goed, dient te worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking ervan door de klant. Deze termijn kan niet verstrijken voordat een termijn van vijf jaar na de levering is verstreken.

13. Annulatie

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Hansgrohe. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan Hansgrohe, hetzij de afname en de integrale betaling eisen van de goederen, hetzij de overeenkomst als verbroken beschouwen en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50% van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling.

14. Terugname

Door Hansgrohe geleverde goederen kunnen, behoudens voorgaande en schriftelijk toestemming van Hansgrohe, niet teruggenomen worden. Indien Hansgrohe instemt met de terugname, zal de klant 25% van de waarde van de aankoop, te vermeerderen met de BTW, verschuldigd zijn ten titel van terugnamekosten, Het transportrisico en de transportkosten zijn ten laste van de klant.

15. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Hansgrohe is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Hansgrohe aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde goederen. Eveneens is de aansprakelijkheid van Hansgrohe beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is Hansgrohe niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Hansgrohe is ook beperkt tot schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Hansgrohe, haar aangestelden of haar uitvoeringsagenten. Hansgrohe is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van slijtage, onaangepast of verkeerd gebruik, foutief plaatsen of opstarten door de klant of door derden, foutieve of nalatige behandeling, overdreven belasting, onaangepaste uitrusting en chemische, elektrochemische of elektrische invloeden. De klant vrijwaart Hansgrohe voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door Hansgrohe aan de klant geleverde goederen. Elk advies dat Hansgrohe aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege Hansgrohe. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken.

16. Overdracht van rechten

De klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Hansgrohe.

17. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten van Hansgrohe worden beheerst door het Belgisch recht.

18. Bevoegde rechtbanken

Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

19. Nietigheden

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of nietig zou worden, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

20. Wijzigingen aan algemene voorwaarden

Hansgrohe behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving aan de klant.

21. Voorrang aan het Nederlands

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans. In geval van een onduidelijkheid of verschil tussen de Nederlandse en Franse tekst van de voorwaarden, heeft de Nederlandse tekst voorrang.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te optimaliseren. Belangrijk: Wij verwerken de gegevens alleen, indien u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter. Cookies geven bijv. toegang tot de websitenavigatie of tot de beveiligde delen van onze website.
Met behulp van cookies wordt onze website statistisch geanalyseerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed bij ons voelt. De gegevens zijn uiteraard anoniem.
Wij maken gebruik van cookies om u individuele inhoud en gepersonaliseerde reclame te tonen.