Hansgrohe Professional Services
Versie 01/2020

Algemene voorwaarden Hansgrohe NV

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (Hansgrohe) zijn – tenzij anders bepaald – van toepassing op alle koop- en aannemingsovereenkomsten en andere orders (Order) tussen Hansgrohe en klanten die geen consument zijn volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (Koper). Afwijkende algemene voorwaarden van de Koper worden niet erkend, ook al worden deze niet uitdrukkelijk verworpen.
 2. De AV zijn eveneens van toepassing op toekomstige zakenrelaties met dezelfde Koper, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen is, zijn de AV van toepassing in de versie die geldig is op het moment dat de Koper zijn bestelling plaatst of in ieder geval in de laatste versie die hem in tekstvorm is meegedeeld.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De aanbiedingen van Hansgrohe zijn vrijblijvend, tenzij ze in de aanbiedingstekst uitdrukkelijk als bindend worden beschreven. De bestelling van de Koper wordt als een bindend contractueel aanbod beschouwd, dat ten minste 8 dagen geldig blijft, tenzij een afwijkende bepaling van kracht is. De overeenkomst komt pas tot stand, wanneer Hansgrohe het Order schriftelijk (inclusief tekstvorm) aan de Koper bevestigt.
 2. Hansgrohe geeft consumenten in principe alleen garantie op basis van een afzonderlijke, uitdrukkelijk als zodanig genoemde garantieverklaring.
 3. Doorslaggevend zijn de documenten, zoals afbeeldingen en tekeningen, die bij de voorbereiding van de overeenkomst door Hansgrohe werden afgegeven alsmede de door Hansgrohe verstrekte technische gegevens en specificaties. Technische, bouwkundige of andere wijzigingen ten opzichte van de bestelling of het Order zijn toegestaan, indien en voor zover deze voor de Koper redelijk zijn.
 4. Individuele afspraken, met inbegrip van handelsclausules, hebben voorrang op de AV. Beslissend voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van Hansgrohe.

Omvang en plaats van levering, transport en risico-overgang 

 1. In principe wordt als plaats van levering ‘af fabriek’ of een andere, de Koper bekende verzendplaats van Hansgrohe overeengekomen. Deze plaats is tegelijk ook de plaats van handeling voor de levering en een eventuele latere nakoming van onze verplichtingen. Het risico gaat uiterlijk met de verzending van de goederen op de Koper over. Als de verzending wordt vertraagd door het gedrag van de Koper of door een omstandigheid waar Hansgrohe niet verantwoordelijk voor is, gaat het risico op de Koper over met de mededeling dat de goederen gereed zijn voor verzending.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, moet de Koper voor eigen rekening een transportverzekering afsluiten op basis van normale transportverzekeringsvoorwaarden, waarbij het risico van de transporten van goederen die deel uitmaken van het Order, gedekt wordt vanaf de plaats van verzending tot de overeengekomen plaats van bestemming. De transportkosten zijn voor rekening van de Koper, zoals bepaald onder V.5.
 3. Indien handelsclausules worden overeengekomen, gelden in geval van twijfel de Incoterms in de op dat moment geldende versie.
 4. Hansgrohe heeft het recht om vóór het verstrijken van de leveringstermijn, in redelijke mate deelleveringen te verrichten en deelfacturen te schrijven.
 5. Indien de verzending of levering van de goederen wordt vertraagd op verzoek van de Koper of door omstandigheden die onder het risico en de verantwoordelijkheid van de Koper vallen, dan moet de Koper Hansgrohe vergoeden voor de opslagkosten en voor de rente op het voor de goederen gebruikte kapitaal. De vordering bij opslag door Hansgrohe bedraagt ten minste 0,5% van het openstaande factuurbedrag voor elke uitstaande maand, te beginnen vanaf een maand na de mededeling dat de goederen gereed zijn voor verzending. Het bewijs dat veel minder of helemaal geen schade geleden is, blijft mogelijk. Hansgrohe heeft echter het recht om na het vruchteloos verstrijken van een gestelde redelijke termijn, op een andere manier over de goederen te beschikken en na een redelijke, verlengde termijn vervangende goederen aan de Koper te leveren of zich uit de overeenkomst terug te trekken.
 6. De door Hansgrohe aan de Koper geleverde producten voldoen aan de wetten en bepalingen van het door de Koper opgegeven land van levering. Indien de Koper van plan is om de producten na ontvangst te exporteren naar derde landen en dit bij de bestelling niet heeft aangegeven, moet de Koper zelf verzekeren dat de producten voldoen aan de geldende wetten en bepalingen van de betreffende landen. In dit geval is de Koper zelf aansprakelijk voor een eventuele niet-nakoming van productspecifieke voorschriften.

Leveringstermijn en bedrijfsstoringen 

 1. De leveringstermijnen beginnen ten vroegste te lopen na ontvangst van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de inhoudelijke bepaling van het Order, voor zover de Koper contractueel verplicht is deze te bezorgen, en na ontvangst van een eventueel overeengekomen voorschot. Een leveringstermijn wordt als gerespecteerd beschouwd, als binnen de termijn de goederen verzonden zijn of de mededeling verstuurd is dat de goederen gereed zijn voor verzending.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen die niet onder de verantwoordelijkheid van Hansgrohe of zijn toeleveranciers vallen en die een aanzienlijke invloed hebben op de productie of levering van de goederen (bijv. arbeidsconflicten, overmacht of andere bedrijfsstoornissen waar men geen schuld aan heeft), dan worden de leveringstermijnen verlengd met de duur van de bedrijfsstoring. Hansgrohe is verplicht de Koper te informeren over de vermoedelijke duur van de bedrijfsstoring en een nieuwe leveringsdatum te noemen. Als de goederen ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet kunnen worden geleverd, hebben beide partijen het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; een reeds verrichte tegenprestatie van de Koper wordt onmiddellijk terugbetaald. Het recht op een schadevergoeding in plaats van de levering volgens punt X. en de wettelijke rechten van Hansgrohe, met name bij een uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. wegens onmogelijkheid), blijven onaangetast.
 3. Ongeacht bovenstaande regelingen worden de voorwaarden inzake laattijdige leveringen bepaald volgens de wettelijke voorschriften. Hiervan afwijkend is echter in ieder geval een schriftelijke aanmaning van de Koper vereist.

Prijzen en bijkomende kosten 

 1. Leveringen worden uitgevoerd tegen de bij de totstandkoming van de overeenkomst actuele prijzen volgens de orderbevestiging van Hansgrohe. Alle prijzen zijn af fabriek / plaats van verzending. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle prijzen in euro exclusief bijkomende kosten (bijv. installatie- en instructiekosten), btw en andere wettelijke heffingen (bijv. douanerechten, port) tegen het geldende tarief.
 2. Hansgrohe behoudt zich het recht voor om de overeengekomen vaste prijzen na een periode van meer dan 4 maanden redelijk te verhogen, indien na het sluiten van de overeenkomst kostenstijgingen optreden, met name op basis van loonafspraken, marktconforme inkoopprijzen of gestegen materiaalprijzen. Deze zullen op verzoek van de Koper worden aangetoond.
 3. Bij een bestelwaarde van minder dan EUR 50 berekent Hansgrohe een toeslag voor kleine hoeveelheden van EUR 10. Bij de afname van hoeveelheden die kleiner zijn dan de aangegeven verpakkingseenheden, wordt een toeslag van 10% op de netto goederenwaarde in rekening gebracht.
 4. Voor de levering aan derden wordt een toeslag van 10% op de netto goederenwaarde berekend.
 5. Bestellingen met een netto goederenwaarde vanaf 750 EUR worden franco verzonden; bij bestellingen met een netto goederenwaarde van minder dan 750 EUR worden de vrachtkosten mee gefactuurd. Kosten voor spoedleveringen en verzendingen per post zijn altijd voor rekening van de besteller.

Betaling en achterstal 

 1. Betalingen moeten zonder enige aftrek, zoals vermeld op de factuur, direct na ontvangst van de factuur en levering van de goederen, aan Hansgrohe worden verricht. Hansgrohe heeft echter te allen tijde het recht om de betreffende levering geheel of gedeeltelijk tegen voorafbetaling uit te voeren. Dergelijk voorbehoud zal ten laatste bij de orderbevestiging worden gemeld. De acceptatie van cheques behoudt Hansgrohe zich uitdrukkelijk voor. Cheques worden alleen als betaling geaccepteerd en zijn pas na inning als betaling geldig. Alle betalingen moeten kosteloos worden verricht. Bij cheques moet de Koper ook zonder uitdrukkelijke overeenkomst alle disconto-, innings- en andere bankkosten dragen. Met betalingen worden eerst kosten, daarna renten en vervolgens de oudste hoofdvordering vereffend.
 2. Bij laattijdige betaling wordt de wettelijke achterstalligheidsrente in rekening gebracht met een minimum van 9% per jaar; het bewijs dat minder schade geleden werd, blijft mogelijk tot aan de wettelijke rentevoet.
 3. Verrekenings- en retentierechten tegenover de vorderingen van Hansgrohe heeft de Koper alleen, indien zijn tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. Dit geldt niet indien de tegenvordering rechtstreeks de hoofdverplichting van Hansgrohe uit dezelfde overeenkomst betreft.
 4. Voor de overdracht van vorderingen is de toestemming van Hansgrohe vereist.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst of na de levering van de goederen blijkt dat de Koper niet of niet meer kredietwaardig is, bijv. omdat executoriale maatregelen tegen hem genomen zijn, openstaande facturen ondanks aanmaning niet worden betaald of een andere verslechtering in zijn vermogen opgetreden is, kan Hansgrohe ook vorderingen waarvan de betaaldatum nog niet verstreken is, en vorderingen waarvoor een cheque werd afgegeven, direct opeisen. In dergelijke gevallen kan Hansgrohe voor nog niet geleverde goederen voorafbetaling of zekerheidstelling eisen of beslissen alleen nog onder rembours te leveren. Indien de Koper niet binnen de gestelde, redelijke termijn aan deze eis voldoet, heeft Hansgrohe het recht de overeenkomst te ontbinden. De wettelijke rechten van Hansgrohe (met name volgens § 321 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)) blijven onaangetast.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Hansgrohe behoudt zich de eigendom op de geleverde goederen voor tot alle vorderingen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst ontstaan uit de zakelijke relatie met de Koper, voldaan zijn, met inbegrip van alle op dit ogenblik bestaande vorderingen uit vervolgorders, nabestellingen of bestellingen van reserveonderdelen. Indien de waarde van alle waarborgen waar Hansgrohe recht op heeft, het bedrag van alle gewaarborgde vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zal Hansgrohe op vraag van de Koper een overeenkomstig deel van de waarborgen vrijgeven.
 2. Indien de Koper in strijd met de overeenkomst handelt – met name bij achterstallige betaling – heeft Hansgrohe het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen. De terugname of inbeslagneming van de goederen onder eigendomsvoorbehoud door Hansgrohe betekent geen terugtrekking uit de overeenkomst, tenzij Hansgrohe dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Hansgrohe heeft het recht de goederen te gelde te maken, waarbij de opbrengst moet worden verrekend met de schulden van de Koper, verminderd met de eventueel gemaakte onkosten. De Koper is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud met zorg te behandelen en gescheiden van andere goederen op te slaan. Bovendien is hij verplicht ze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen schade door brand, water, storm, inbraak en diefstal, waarbij de aanschaffingswaarde gedekt moet zijn. In geval van schade bestaande rechten op zekerheden moeten aan Hansgrohe worden overgedragen. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, moet de Koper deze tijdig uitvoeren op eigen kosten.
 3. De Koper mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet verpanden of tot zekerheid overdragen. Bij een beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de Koper Hansgrohe onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en alle informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de bescherming van de rechten van Hansgrohe. Deurwaarders of derden moeten op de eigendomsrechten van Hansgrohe worden gewezen. Indien een derde niet in staat is Hansgrohe de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een derdenverzet terug te betalen, is de Koper aansprakelijk voor de door Hansgrohe geleden schade, waarbij Hansgrohe zich het recht voorbehoud nog andere vorderingen wegens beschadiging, verandering of vernietiging van de zaak zelf in te stellen.
 4. De Koper mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten doorverkopen en/of verwerken, zolang Hansgrohe tegenover de Koper geen gebruik maakt van zijn rechten uit het eigendomsvoorbehoud. Alle vorderingen die de Koper uit de doorverkoop toekomen op zijn afnemers of derden, draagt hij nu al ter waarde van het totale factuurbedrag inclusief btw aan Hansgrohe over en wel ongeacht het feit of de goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. Hansgrohe aanvaardt deze overdracht. In het geval van een rekening-courantverhouding tussen de Koper en zijn afnemer heeft de door de Koper vooraf aan Hansgrohe overgedragen vordering ook betrekking op het erkende saldo en in het geval van insolventie van de afnemer, op het op dat moment beschikbare ‘causale’ saldo. De Koper mag de vorderingen ook na de overdracht innen. De bevoegdheid van Hansgrohe om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Hansgrohe zal de vordering niet zelf innen, zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet met de betalingen achterblijft en er geen aanvraag tot het openen van een faillissementsprocedure is ingediend.
 5. De Koper verplicht zich ertoe om op vraag van Hansgrohe een gedetailleerde lijst te verstrekken van de vorderingen waar Hansgrohe recht op heeft, met de namen en adressen van de afnemers, het bedrag van de afzonderlijke vorderingen, de factuurgegevens enz. Verder is hij ook verplicht Hansgrohe alle informatie te verstrekken die vereist is voor het innen van de overgedragen vordering, de controle van deze informatie toe te staan en de afnemers van de overdracht op de hoogte te stellen.
 6. De Koper gaat er nu al mee akkoord dat de personen die door Hansgrohe belast zijn met het ophalen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, voor dit doel het terrein of gebouw waar de goederen onder eigendomsvoorbehoud zich bevinden, mogen betreden of berijden om de goederen onder eigendomsvoorbehoud mee te nemen.
 7. De verwerking of omvorming van de geleverde goederen door de Koper gebeurt altijd voor Hansgrohe. Indien de goederen worden verwerkt met andere goederen die Hansgrohe niet toebehoren, wordt Hansgrohe mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de geleverde goederen tot de waarde van de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking. Voor de door de verwerking ontstane goederen geldt verder hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen. Gebeurt de verwerking of vermenging op zo’n manier, dat de goederen van de Koper als hoofdzaak dienen te worden beschouwd, dan wordt overeengekomen dat de Koper een evenredig mede-eigendomsrecht aan Hansgrohe overdraagt. De Koper bewaart de zo ontstane eigendom of mede-eigendom voor Hansgrohe.

Garantierechten – verjaringstermijn 

 1. Voor de rechten van de Koper in geval van rechts- en feitelijke gebreken, gelden de wettelijke voorschriften, tenzij hieronder anders is bepaald. Bij eindlevering van de goederen aan een consument blijven de bijzondere wettelijke voorschriften onverlet (regres tegen de leverancier krachtens §§ 478, 479 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)); voor het recht op schadevergoeding gelden echter ook bij regres tegen de leverancier de bepalingen onder punt X.
 2. De garantierechten van de Koper veronderstellen dat hij zijn wettelijke onderzoeks- en reclamatieplichten correct is nagekomen.
 3. Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, heeft de Koper de volgende rechten:
  a. Hansgrohe is verplicht de overeenkomst na te komen en zal dit naar eigen goeddunken doen door het gebrek te verhelpen of door de levering van vervangende goederen zonder gebreken.
  b. Indien Hansgrohe hier niet in slaagt, heeft de Koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken of de koopprijs te verminderen. De terugtrekking is uitgesloten, als het plichtsverzuim van Hansgrohe slechts onbeduidend is. Een recht op schadevergoeding of terugbetaling van vergeefse onkosten komt de Koper ook in het geval van gebreken alleen toe volgens de bepalingen onder punt X.
  c. De reparatie of vervangende levering omvat niet de demontage van de gebrekkige goederen, noch de montage van de nieuwe of gerepareerde goederen, tenzij Hansgrohe oorspronkelijk al tot de montage verplicht was.
  d. Indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek worden de noodzakelijke onkosten voor de controle en voor de aansluitende reparatie of vervangende levering, met name de arbeids- en materiaalkosten (maar niet de kosten voor demontage en montage of de kosten voor het transport van de goederen naar de plaats van handeling), gedragen door Hansgrohe. In het andere geval kan Hansgrohe van de Koper eisen dat hij de kosten (met name controle- en transportkosten) voor zijn onterechte vraag tot reparatie of vervanging vergoedt, tenzij de Koper onmogelijk kon weten dat er geen sprake was van een gebrek.
  e. Voor de uitvoering van alle door Hansgrohe noodzakelijk geachte reparaties of vervangende leveringen moet de Koper Hansgrohe na overleg voldoende tijd en gelegenheid geven. Anders is Hansgrohe niet langer aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende gevolgen. Indien de Koper om bedrijfsredenen een dringend bezoek van een technicus of de uitvoering van werkzaamheden buiten de normale werkuren wenst, wat met extra kosten voor Hansgrohe gepaard gaat, zijn de daardoor ontstane extra kosten (bijv. toeslagen voor overuren, langere reisafstanden) voor rekening van de Koper.
  f. Op vervangende en gerepareerde goederen wordt dezelfde garantie gegeven als op de oorspronkelijk geleverde goederen, evenwel voor een kortere periode, met name tot het einde van de garantietijd voor de oorspronkelijk geleverde goederen.
 4. Voor schade als gevolg van natuurlijke slijtage, ongeschikt of oneigenlijk gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door de Koper of derden, onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmaterialen of chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, blijft de Koper als enige verantwoordelijk, tenzij Hansgrohe er schuld aan heeft.
 5. Afwijkend van § 438, lid 1, punt 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen uit feitelijke gebreken en rechtsgebreken (garantietermijn) een jaar vanaf de aflevering. Na afloop van de garantietermijn zijn garantierechten uitgesloten. Bijzondere wettelijke regelingen inzake de verjaring (met name § 438, lid 1, punt 1 en 2, lid 3, § 444, § 479 BGB) blijven onaangetast. Schadeclaims in overeenstemming met punt X. verjaren uitsluitend volgens de wettelijke voorschriften.

Retouren 

 1. Door Hansgrohe geleverde goederen worden normaal gesproken niet teruggenomen, tenzij de Koper daar recht op heeft (bijv. bij een ontbinding van de overeenkomst wegens mislukte nakoming).
 2. Indien Hansgrohe zich in een uitzonderlijk geval toch bereid verklaart de goederen terug te nemen, wordt in het kader van een desbetreffende overeenkomst hiervoor een redelijke vergoeding in rekening gebracht (doorgaans 25% van de netto goederenwaarde). Het transportrisico en de transportkosten zijn voor rekening van de Koper.

Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

 1. Hansgrohe is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor een schadevergoeding, tenzij hieronder anders bepaald is. Bij plichtsverzuim – op welke rechtsgrond dan ook – is Hansgrohe verantwoordelijk in het geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is Hansgrohe slechts aansprakelijk:
  a. voor schade uit de schending van leven, lichaam of gezondheid en
  b. voor schade door een niet slechts onbeduidende niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner doorgaans vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
 2. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Hansgrohe. Voor vorderingen op basis van de wettelijke productaansprakelijkheid gelden uitsluitend de wettelijke regelingen.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluiting of -beperking geldt niet wanneer Hansgrohe een gebrek opzettelijk verzwegen heeft of een garantie op de kwalitatieve eigenschappen van de goederen gegeven heeft.

Ontbinding van de koopovereenkomst 

 1. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden (bijv. door de terugtrekking van een van de partijen), is de Koper in de eerste plaats verplicht de geleverde goederen aan Hansgrohe terug te geven, ongeacht de verdere afwikkeling in overeenstemming met de volgende paragrafen. Hansgrohe heeft het recht de geleverde goederen in de ruimtes van de Koper te laten ophalen.
 2. Bovendien kan Hansgrohe van de Koper een redelijke vergoeding eisen voor de verslechtering of het verlies van de geleverde goederen of voor de onmogelijkheid de geleverde goederen terug te geven vanwege een andere reden die optreedt of is opgetreden op risico of onder de verantwoordelijkheid van de Koper.
  Verder kan Hansgrohe een vergoeding eisen voor het gebruik van de geleverde goederen, indien de waarde van de geleverde goederen gedaald is tussen de voltooiing van de opstelling en de volledige onmiddellijke terugname door Hansgrohe. Deze waardevermindering wordt berekend als het verschil tussen de totale prijs volgens het Order en de dagwaarde zoals deze wordt bepaald door de verkoopopbrengst of, indien een verkoop niet mogelijk is, door de taxatie van een beëdigd deskundige.

Overdracht 

De overdracht van rechten en/of verplichtingen van de Koper uit de overeenkomst is zonder schriftelijke toestemming van Hansgrohe niet toegestaan. § 354a van het Duits Wetboek van Koophandel (HGB) blijft onverlet. 

Exportcontrolevoorschriften 

 1. De geleverde goederen kunnen onderworpen zijn aan de exportcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of andere landen.
 2. In het geval van een latere export van de geleverde goederen naar het buitenland is de Koper verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

 1. Op deze AV en de contractuele relatie tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het internationale recht, met name het Weens Koopverdrag. De rechtskeuze is ook van toepassing op niet-contractuele verbintenissen die in nauw verband staan met de tot stand gekomen overeenkomst. Verder worden de omvang en reikwijdte van de rechtskeuze bepaald volgens de wettelijke voorschriften.
 2. Bij overeenkomsten met kopers die in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd zijn, is uitsluitend de rechter te Stuttgart (Duitsland) bevoegd. Bij overeenkomsten met kopers die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, worden alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, definitief beslecht volgens het arbitragereglement van Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V., Bonn (DIS), met uitsluiting van de gewone weg van rechte. De plaats van arbitrage is Stuttgart, Duitsland. Het procesrecht van deze plaats is van toepassing, voor zover het arbitragereglement geen desbetreffende bepalingen bevat. De arbitrageprocedure wordt in het Duits gevoerd. Het scheidsgerecht kan ook over de geldigheid van deze arbitrageovereenkomst beslissen.

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH