Hansgrohe Professional Services
Vertrouw op kwaliteit ‘Made by Hansgrohe’

Garantie van AXOR en hansgrohe

Onze klanten altijd de hoogste kwaliteit bieden, is een elementair bestanddeel van het ondernemingsbeleid van Hansgrohe. Wij vervaardigen al meer dan 100 jaar hoogwaardige sanitaire producten en waarborgen de hoge standaard door een omvangrijk kwaliteitsmanagement. Dit wordt in alle fabrieken, nationaal en internationaal, toegepast.

Op deze betrouwbare en generaties lang beproefde basis gaan wij als fabrikant nog een stap verder: wij bieden onze consumenten een fabrieksgarantie van vijf jaar op onze producten.

Succes met sterke merken

Onze fabrieksgarantie is op vrijwillige basis. Hansgrohe geeft zijn verkooppartners hiermee een extra argument om consumenten met succes te overtuigen van de voordelen van zijn merken. De Hansgrohe service geeft dealers competente ondersteuning bij de toepassing van deze fabrieksgarantie.

De voorwaarden en details van de garantie vindt u in de onderstaande garantievoorwaarden. 

Algemeen

Hansgrohe geeft consumenten naast de wettelijke garantie, waar de consument tegenover zijn verkoper recht op heeft, deze aanvullende fabrieksgarantie op Hansgrohe producten.
De garantie geldt zonder afbreuk te doen aan wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, bijvoorbeeld volgens de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid door Hansgrohe of zijn plaatsvervangers.

‘Consument’ in de zin van deze fabrieksgarantie is elke natuurlijke persoon die eigenaar van het product is en het niet heeft aangeschaft om het door te verkopen of het in het kader van commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten bij derden te installeren. ‘Eerste koper’ is de consument die het product als eerste heeft gekocht van Hansgrohe, een dealer of een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het product in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten doorverkoopt of installeert.

Garantie – garantietermijn

Geldig voor Hansgrohe producten die eerste kopers vanaf 01-01-2010 hebben aangeschaft (aankoopbewijs):

Hansgrohe garandeert consumenten dat zijn producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Bepalend is hierbij de stand van wetenschap en techniek op het ogenblik van de productie. Het product moet de fout die de schade heeft veroorzaakt, al op het ogenblik van de productie hebben vertoond. Rechten op vergoeding van gevolgschade of rechten
op basis van de productaansprakelijkheid bestaan alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

a. Deze garantie geldt voor alle Hansgrohe producten die niet onder II b. vermeld zijn, voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop door de eerste koper, evenwel tot maximaal 6 jaar na de productiedatum. Wanneer prestaties in het kader van deze garantie worden geleverd, met name bij reparatie of vervanging, wordt de garantietermijn hier niet door verlengd. De garantietermijn begint in deze gevallen ook niet opnieuw te lopen.

b. Geldig voor de hansgrohe producten iBox Hub (art.nr. 25020190), RainButton (art.nr. 25010000 - 25019000 en 250107000 - 25019700) en Pontos Scout (art.nr. 15887000) die de eerste koper na 01-01-2020 (aankoopbewijs) heeft gekocht. 

Op producten met elektronische componenten die onder II.b vallen of vermeld zijn, geeft hansgrohe de eerste koper 2 jaar garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste koper, evenwel tot maximaal 3 jaar na de productiedatum.

Wanneer prestaties in het kader van deze garantie worden geleverd, met name bij reparatie of vervanging, wordt de garantietermijn hier niet door verlengd. De garantietermijn begint in deze gevallen ook niet opnieuw te lopen.

Schriftelijke melding van fouten

De rechten uit deze garantie kan de consument uitoefenen door de fout binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan Hansgrohe of aan de dealer bij wie de eerste koper het product heeft gekocht. Een voorwaarde is bovendien dat de consument de fout meldt binnen de twee maanden nadat hij deze vastgesteld heeft of had moeten hebben. De consument is verplicht om aan te tonen dat de garantie niet verlopen is (bijvoorbeeld door het voorleggen van de aankoopbon van de eerste koper).
Hansgrohe heeft eventueel het recht om het begin van de garantieperiode te bepalen op basis van de productiedatum.

Garantieservice

Het staat Hansgrohe vrij om het product te repareren, te vervangen of de consument de koopprijs ervan terug te betalen.

Gewoonlijk laat de consument het defecte product met voorafgaande toestemming van Hansgrohe repareren door een vakman ter plaatse. In dit geval dekt de garantie de gratis levering van de noodzakelijke onderdelen. Indien Hansgrohe via schriftelijke toezegging beslist om de reparatie zelf uit te voeren, betaalt Hansgrohe de hierdoor ontstane kosten voor onderdelen en installatie en de eigen arbeidskosten en eventuele onkosten voor het transport of de verzending van het product. De consument dient het product beschikbaar te stellen.

Bij een vervanging wordt het oude product gratis vervangen door een nieuw product van dezelfde soort, dezelfde kwaliteit en hetzelfde type. Als het betreffende product op het ogenblik dat de fout wordt gemeld, niet meer wordt geproduceerd, heeft Hansgrohe het recht om een soortgelijk product te leveren. Het transport of de verzending naar en van Hansgrohe of naar en van de dealer, het demonteren en opnieuw installeren van het product of elke andere bijzondere maatregel mag alleen met de voorafgaande toestemming van Hansgrohe worden uitgevoerd. Als Hansgrohe instemt met de geplande maatregel, draagt Hansgrohe de kosten die bij uitvoering van de maatregel worden gemaakt. De consument is verplicht om het nieuwe product zelf bij de dichtstbijzijnde Hansgrohe dealer af te halen, tenzij anders is overeengekomen.

Indien Hansgrohe voor een terugbetaling van de koopprijs kiest en dit schriftelijk bevestigt, dient de consument het product terug te geven, waarna Hansgrohe hem de betaalde koopprijs terugbetaalt.

Voorwaarden en uitsluitingen

Voorwaarden voor de geldigheid van deze garantie zijn een vakkundige installatie en juist onderhoud in overeenstemming met de handleiding en erkende regels van de techniek (bijv. door een sanitairinstallateur of geautoriseerd bedrijf), de naleving van de gebruiksaanwijzingen en het gebruik van de Hansgrohe producten in overeenstemming met de technische handleidingen en onderhoudsinstructies van Hansgrohe.

Dit betekent onder andere, maar niet uitsluitend, dat met name toevoerwaterleidingen vóór de productinstallatie of na de bouwwerkzaamheden conform de geldende normen vakkundig moeten worden doorgespoeld, dat de installaties in overeenstemming moeten zijn met de bijgevoegde schetsen en dat de werkdruk in het waternet aan de hand van de technische specificaties moet worden gecontroleerd.

Montagehandleidingen, gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies worden bij elk product meegeleverd en zijn beschikbaar op www.hansgrohe.be en www.axor-design.be.

De garantie geldt niet voor:

 • slijtage van slijtdelen zoals afdichtingen;
 • breuk van breekbare onderdelen zoals glas, gloeilampen;
 • verbruik van verbruiksmaterialen zoals batterijen, filters of perlators;
 • geringe afwijkingen van de Hansgrohe producten van de beoogde toestand, die geen invloed op de gebruikswaarde van het product hebben;
 • inspoeling van vuil, waterslag (met name bij warm water), kalkaanslag, bedrijfs- en bedieningsfouten, schade door agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
 • gebreken aan het product die werden veroorzaakt door het installeren, transporteren en proefdraaien van de aangeschafte producten;
 • schade die als gevolg van het gebrekkige Hansgrohe product is ontstaan;
 • tentoongestelde producten e.d.
   

De geldigheid van de garantie eindigt in de volgende gevallen:

 • de afgegeven of op www.hansgrohe.be en www.axor-design.be beschikbare montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzing wordt niet nageleefd;
 • inbouw, onderhoud, reparatie of service door ondeskundige personen;
 • productschade die door de verkoper, installateur of derden is veroorzaakt;
 • schade die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke beschadiging – bij schade die door nalatigheid is veroorzaakt, wordt in overleg een gedeeltelijke schuld aangerekend;
 • onjuiste installatie of inbedrijfstelling;
 • gebrekkig of geen onderhoud;
 • producten die niet conform het beoogde gebruik werden of worden gebruikt;
 • schade door overmacht of natuurrampen, vooral maar niet uitsluitend
 • bij overstromingen, branden of vorstschade.

Ongeldige garantieclaims

Indien blijkt dat de productfout niet door deze garantie wordt gedekt, zijn de kosten die bij de verzending en het transport van het product ontstaan zijn, voor rekening van de consument zelf. Verder dient de consument ook de kosten inclusief eventuele arbeidskosten te dragen die bij het onderzoek van het product zijn ontstaan, alsook de kosten voor het demonteren en opnieuw installeren van het product.
Indien de consument, nadat hij werd geïnformeerd over de ongeldigheid van zijn garantieclaim en over de geschatte reparatiekosten, de reparatie wenst te laten uitvoeren, zijn ook de kosten voor de onderdelen en de arbeidskosten voor zijn rekening.

Als het product het gebrek niet al bij de levering vertoonde, beslist Hansgrohe per geval of het gebrek desondanks gratis wordt verholpen. Een wettige aanspraak op het verhelpen van het gebrek heeft de consument in dit geval echter niet.

Wettelijke rechten

Naast de rechten uit de garantie heeft de consument ook wettelijke rechten. Deze rechten, die voor de consument soms voordeliger zijn, worden door de garantie niet beperkt. De garantie tast evenmin de rechten aan die de eerste koper en eventueel de consument heeft tegenover de verkoper bij wie de eerste koper het product heeft gekocht.

Plaats van handeling, bevoegde rechter en toepasselijk recht

Deze garantie valt onder het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980. De plaats van handeling voor de verplichtingen uit deze garantie is Schiltach, Duitsland. Indien toegestaan, is de rechter te Rottweil, Duitsland, bevoegd. 

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Duitsland