Hansgrohe Professional Services
Versie 01/2020

Juridische informatie

Voor de website van Hansgrohe NV gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. U wordt verzocht deze aandachtig door te lezen, alvorens onze website te gebruiken. Door onze website te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden.

Volledigheid en juistheid van onze informatie

Wij stellen alles in het werk om deze website up-to-date en de informatie zo juist en volledig mogelijk te houden. Op de actualiteit van de informatie of de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor bepaalde gebruiksdoeleinden geven wij echter geen garantie.
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de inhoud in te korten, naar een ander onderwerp te verplaatsen, tijdelijk te blokkeren en/of definitief te verwijderen.

Beschikbaarheid van onze services

Onze website geeft u slechts algemene informatie over onze services. Aan onze informatie kan geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties of op de volledige, ononderbroken of ongestoorde beschikbaarheid ervan worden ontleend. Houd er rekening mee dat afzonderlijke informatie op onze website betrekking kan hebben op producten, programma’s of services die in bepaalde landen niet verkrijgbaar zijn. Neem voor informatie over de in uw land verkrijgbare producten of services contact op met uw plaatselijke Hansgrohe dealer.

Inhoud van derden

De volgende inhoud is niet van ons afkomstig, geeft niet onze mening weer en wij aanvaarden er dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor: 

  • De bijdragen op een eventueel discussieforum zijn niet van ons afkomstig, maar van de betreffende gebruikers. De inhoud die door gebruikers op het forum wordt geplaatst, zoals meningen, adviezen, toelichtingen, aanbiedingen of andere informatie, controleren wij niet op rechtmatigheid of juistheid. Onze discussieforums mogen niet worden gebruikt voor uitingen die in strijd met de wet, lasterlijk, leugenachtig of kwetsend zijn. Indien de gebruiker onze website gebruikt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vrijwaart hij ons tegen alle claims van derden die daaruit voortvloeien.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van door ons gekoppelde webpagina’s.
  • Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die via het dealerzoeksysteem wordt verstrekt, kunnen wij ons niet aansprakelijk stellen. Wij houden geen toezicht op deze inhoud en zoeken niet naar omstandigheden die op illegale praktijken zouden kunnen wijzen. Als wij echter op de hoogte worden gesteld van overtredingen, zullen wij de desbetreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

Schrijfconventies

Om de leesbaarheid te verbeteren, wordt op deze website niet continu gebruik gemaakt van de mannelijke én vrouwelijke vorm. Vanzelfsprekend worden echter altijd de beide geslachten bedoeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. Plaats van handeling is onze zetel te Brussel. Bevoegd is de rechter te Brussel.

Auteursrecht

Copyright Hansgrohe 2020. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto’s, afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden vallen onder het auteursrecht en onder andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom. Ze mogen niet voor handelsdoeleinden of doorgifte gekopieerd, noch veranderd en op andere websites gebruikt worden. Sommige webpagina’s van Hansgrohe bevatten ook materiaal dat onder het auteursrecht valt van diegene die dit ter beschikking heeft gesteld.